VÝROBA

NAŠA SPOLOČNOSŤ HOSPODÁRI VÝLUČNE EKOLOGICKÝM SPÔSOBOM.
Z TOHTO DÔVODU NEPOUŽÍVAME ŽIADNE CHEMIKÁLIE, ANI UMELÉ HNOJIVÁ.

ŽIVOČÍŠNA VÝROBA

NAŠÍM PRIMÁRNYM PRODUKTOM JE BIO HOVÄDZÍ DOBYTOK CERTIFIKOVANÝ V RÁMCI EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY.

Chov dojčiacich kráv patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvia živočíšnej výroby u nás. Aj keď tento chov nemá u nás dlhú tradíciu, počty dojčiacich kráv v posledných rokoch stúpajú.
Dôvodov nárastu početných stavov je viacero – od mliečnej krízy až po potrebu zaťaženia plochy dobytčími jednotkami. Jednoznačne však treba skonštatovať, že aj chov dojčiacich kráv má svoje zákonitosti, bez rešpektovania ktorých nie je možné pomýšľať na ekonomickú efektívnosť chovu.
Ak neuvažujeme o maštaľnom hnoji a vyradených kravách, jediným produktom v chove dojčiacich kráv sú odstavené teľatá, určené predovšetkým na ďalší výkrm.

Základný produkt chovu dojčiacich kráv – odstavené teľa – sa realizuje nasledujúcimi spôsobmi:

 • produkcia zástavových teliat (200 až 300 kg), určených na predaj ďalším chovateľom, ktorí ich následne vykrmujú do finálnej hmotnosti 500 až 800 kg
 • produkcia teliat pre jatočné využitie (baby beef)
 • produkcia teliat a ich následný výkrm na farme samotného chovateľa do finálnej hmotnosti 500 až 800 kg
 • produkcia teliat s následným odchovom plemenných zvierat

Najdôležitejším predpokladom úspešného chovu dojčiacich kráv je každoročné otelenie kravy, ktorého výsledkom je narodenie životaschopného teľaťa (zásada – od každej kravy každý rok teľa). Teľatá sa odchovávajú pod matkami a odstavujú sa približne vo veku 8 mesiacov. Pre úspešný chov dojčiacich kráv je nevyhnutné vlastniť a využívať dostatočné množstvo trvalých trávnych porastov (lúky, pasienky). Na jednu dojčiacu kravu s teľaťom treba počítať s optimálnou plochou TTP na úrovni 3 ha. Tá umožní vyrobiť dostatočné množstvo objemového krmiva na zimné kŕmne obdobie (seno, trávna siláž), ako aj poskytne dostatok pastevného porastu vo vegetačnom období. Pastva je v našich podmienkach hlavným zdrojom výživy od mája do októbra. Samozrejmosťou je dôkladná starostlivosť o pastevné porasty (bránenie, smykovanie, prísevy, kosenie nedopaskov, prípadné hnojenie). Len dobre udržiavaný pastevný porast je zárukou vysokej produkcie mlieka kravy a požadovaných denných prírastkov živej hmotnosti teliat.

Základným spôsobom zabezpečenia plemenitby v chovoch dojčiacich kráv je prirodzená plemenitba. Mladému býkovi v prvom roku pripúšťania prideľujeme 15-20 plemenníc. Starším býkom prideľujeme 25-30 plemenníc. V chovoch dojčiacich kráv je najvýhodnejší háremový systém pripúšťania, kde je vybranej skupine plemenníc pridelený jeden plemenný býk. Máme tak zabezpečený obojstranne známy pôvod teliat, navyše vieme zhodnotiť plodnosť býka.

V našich podmienkach sa osvedčilo tzv. sezónne telenie. Optimálnym obdobím, keď by sa mala vyteliť väčšina stáda, sú mesiace január až marec. Telenie jalovíc je vhodné posunúť o 1 mesiac skôr (december), aby sa tejto skupine mohla venovať osobitná starostlivosť. Správne načasovanie obdobia telenia súvisí s optimálnym spojením mliečnosti matiek, úrody pastevného porastu a rastovej schopnosti teliat. V našich podmienkach je ideálne skĺbiť rastový potenciál teliat (autoakceleračná fáza rastu 3.–6. mesiac) s maximálnou úrodou trávnych porastov (u nás máj až jún) a vrcholom laktácie matiek (3.–4. mesiac po otelení). Preto je dobré, ak majú teľatá približne 3 mesiace, keď sú spolu s matkami vyháňané na pastviny. Zabezpečenie tejto sezónnosti si vyžaduje prísnu disciplínu v čase pripúšťania zvierat. Pripúšťacie obdobie by tak malo začať koncom prvej aprílovej dekády Po skončení pastevného obdobia by sa pri kravách mala diagnostikovať gravidita. Jalové plemennice by mali byť vyradené.

Systémy chovu je možné rozdeliť aj podľa spôsobu ustajnenia. Rozlišujeme chovy so zimným ustajnením zvierat (v tzv. zimoviskách) a letnou pastvou; a chovy s celoročným pobytom zvierat na pastve bez zimného ustajnenia.

Náš dobytok mäsového plemena ABERDEEN ANGUS chováme od jari do jesene na pastvinách vo viacerých oplôtkových systémoch.

Hlavnou prednosťou plemena ABERDEEN ANGUS je ľahké telenie, vynikajúce materské vlastnosti, bezrohosť, výborná plodnosť a pastevná schopnosť, dlhovekosť a odolnosť voči nepriaznivým klimatickým podmienkam. Bezkonkurenčná je kvalita mäsa, pre ktorú je plemeno ABERDEEN ANGUS v celom svete uznávané a žiadané. Mäso z jatočných zvierat sa vyznačuje vysokým mramorovaním, krehkosťou, šťavnatosťou a špecifickou chuťou a patrí medzi najchutnejšie steakové mäsá.

Každé stádo pozostáva z plemenného býka a 20–30 ks kráv, resp. jalovíc. Teliatka sa rodia spravidla začiatkom roka. Areál farmy zaisťuje optimálne podmienky pre ustajnenie stáda v priebehu zimného obdobia až do doby nástupu vegetácie. Zvieratá v maštali počas zimy kŕmime krmivami, ktoré si sami dorábame v letnom období.

Z počiatočných cca 70 ks dobytka v roku 2017 sme sa rozrástli na cca 300-kusové stádo.
Všetky nami chované zvieratá majú ekologický štatút.

RASTLINNÁ VÝROBA

NAŠA SPOLOČNOSŤ HOSPODÁRI VÝLUČNE EKOLOGICKÝM SPÔSOBOM.
Z TOHTO DÔVODU NEPOUŽÍVAME ŽIADNE CHEMIKÁLIE, ANI UMELÉ HNOJIVÁ.

Celkovo aktuálne obhospodarujeme cca 900 hektárov poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Lutila, Slaská, Žiar nad Hronom a Malý Slavkov. Pre účely našej živočíšnej výroby – na pasenie dobytka v letnom období a dorobenie krmív na zimné obdobie – potrebujeme momentálne cca 600 hektárov. Naším zámerom je využívať zvyšnú výmeru cca 300 hektárov na rastlinnú výrobu.

Po konzultáciách s viacerými odborníkmi na ekologickú rastlinnú výrobu sme dospeli k záveru, že na ornej pôde budeme striedať najmä tieto 3 základné plodiny:

 1. Ďatelino-trávne miešanky – čiastočne na prípravu krmív pre naše zvieratá, čiastočne po zaoraní ako zelené hnojivo
 2. Špaldu
 3. Obilniny – čiastočne ich využijeme v kŕmnych zmesiach pre výkrm našich zvierat, slamu použijeme na podstieľku

Na kvalitu budúcej úrody má významný dopad kvalita pôdy – jej pH, obsah fosforu, dusíka, draslíka, vápnika atď. Z uvedeného dôvodu sme z pôdnych dielov, ktoré obhospodarujeme, odobrali pôdne vzorky a dali sme v laboratóriách Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre spracovať pôdne rozbory. Vyplynulo z nich, že na obhospodarovaných pôdach budeme musieť upraviť pH (vápnením) a hnojením doplniť chýbajúce prvky (P, N, K, Ca).

Nakoľko sme po uplynulej zime disponovali maštaľným hnojom v celkovom objeme cca 1500 ton, pričom z rozboru vyplynulo, že odporučená dávka maštaľného hnoja by mala byť cca 20 ton na hektár, rozhodli sme sa pre tento rok zasiať obilniny na výmere cca 75 ha.

Súpis krokov od založenia úrody na jeseň až po jej zber v budúcom roku je pomerne rozsiahly, zložitý a finančne náročný. Pozostáva z nasledovných krokov:

 • Vápnenie – pridanie jemne mletého ekologického vápenca za účelom zlepšenia pH pôdy
 • Rozmetanie maštaľného hnoja – prísun potrebných živín do pôdy
 • Orba
 • Odstránenie kameňov z polí po orbe
 • Hrubá príprava pôdy pred siatím kombinátorom – rozdrvenie hrúd hliny po orbe na menšie časti
 • Jemná príprava pôdy pred siatím kompaktorom – rozdrvenie hrúd hliny po orbe na ešte menšie časti
 • Aplikácia baktérií a húb použiteľných v ekologickom poľnohospodárstve, ktoré zlepšia kvalitu pôdy
 • Sejba
 • Aplikácia baktérií a húb použiteľných v ekologickom poľnohospodárstve, ktoré zabezpečia ochranu a výživu mladých rastlín
 • Bránenie prútovými bránami za účelom zbavenia pôdy nežiadúcich burín
 • Žatva
 • Odvoz zrna od kombajnu, jeho dočasné uskladnenie, vysušenie a prevoz k odberateľovi
 • Zbalíkovanie slamy a jej odvoz a uskladnenie
 • Podmietka – úprava pôdy po žatve a zapracovanie rastlinných zvyškov do pôdy

Náklady na takto zrealizované operácie na 1 hektár presahujú 1000 € bez DPH. Všetko, čo je v našich silách ovplyvniť, sme sa snažili urobiť tak, aby bola kvalita budúcej úrody čo najlepšia.

NAŠE STROJE

PREHĽAD STROJOVÉHO VYBAVENIA FARMA LUTILA

traktory-rady-5M-3

Malý traktor

mechanická prevodovka
John Deere 5100 M
1 ks

traktor6120_JD_LSC-1

Stredný traktor

mechanická prevodovka + GPS
John Deere 6120 M
1 ks

JD_6195_tech_LSC

Veľký traktor

mechanická prevodovka + GPS
John Deere 6195 M
1 ks

Manitou_MLT-625-75-H-6

Teleskopický manipulátor

Manitou MT 625
1 ks

Kŕmny-voz_KUHN-PROFILE-18_2_CS

Kŕmny voz

KUHN Profile 18.2 CS
1 ks

vlecka_20221017_140738

Vlečka na príkm dobytka

 na pastve v zimnom období
vlastná výroba
3 ks

PRIMOR_3570_M_view_03

Podstieľací voz

KUHN Primor 3570
1 ks

Brantner-Z18051-2XXL-2

Vlečka s bočnicami

Brantner Z18051/2 XXL
1 ks

baffi-pb-16

Vlečka na zvoz balíkov

BAFFI PB 18
1 ks

IMG_2828_1200

Prepravník zvierat

BAFFI PZ 12
1 ks

KUHN_10353_

Lis na valcové balíky

s variabilnou komorou
KUHN VB 3160
1 ks

KUHN-RW-1200C-IV

Balička do fólie

na valcové balíky
KUHN RW 1200C
1 ks

novadisc_262_POTTINGER

Kosa nesená 3 m

POTTINGER Novadisc 305
1 ks

GMD-3125-F-working

Kosa nesená 3 m

KUHN GMD 3125 F FF
1 ks

mulcovac_Bendar_MZ-6000_3

Mulčovač 6 m

Bednar MZ 6000
1 ks

mulcovac_KUHN-TB211-Select

Mulčovač 2 m

KUHN TB211 Select
1 ks

Obracač_KUHN-GF-642

Obracač krmovín

KUHN GF 642
1 ks

Zhrňovač_KUHN-GA-6002

Zhrňovač krmovín

KUHN GA 6002
1 ks

Zatĺkač-kolov-za-traktor_Bystron_3478

Zatĺkač kolov za traktor

Bystroň
1 ks

DrvicZrna_skiold_35871

Drvič obilia

SKIOLD RS280 7,5 kW s dvomi valcami
1 ks

NAŠE PLEMENNÉ BÝKY