Naše farmy a ich produkty

produkcia na ekologickom základe

farma Lutila

Farma LUTILA

farma Slaská

Farma SLASKÁ

farma Žiar

Farma ŽIAR

farma Tatry

Farma TATRY

O nás

Hospodárime na poľnohospodárskej pôde v katastrálnych územiach Lutila, Žiar nad Hronom, Slaská a Malý Slavkov. V poľnohospodárstve pôsobíme od roku 2015.

Aktuálne obhospodarujeme 900 hektárov pôdy.
Zameriavame sa na produkciu ekologického hovädzieho mäsa plemena Aberdeen Angus, ktoré dodávame spotrebiteľom z tunajšieho regiónu

a taktiež na produkciu ekologického krmiva (bioseno, biosenáž), kde prebytky nad našu reálnu spotrebu predávame poľnohospodárom, ktorí krmiva nemajú dostatok.

Ekológia a ekologická produkcia

Záleží nám na tom, aké potraviny jeme my a naše deti,
a preto uprednostňujeme kvalitu pred kvantitou

Naším cieľom je produkovať na našich farmách výlučne ekologické krmivá, zvieratá a potraviny.
Dodržiavame prísne pravidlá stanovené pre ekologickú poľnohospodársku výrobu.
Na všetky naše rastlinné aj živočíšne produkty máme príslušným inšpekčným orgánom vydané certifikáty preukazujúce ich BIO kvalitu.

Ponuka pre vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

NAŠA SPOLOČNOSŤ MÁ AKO NÁJOMCA ZÁUJEM UŽÍVAŤ POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU V KATASTRÁLNYCH ÚZEMIACH, V KTORÝCH VYKONÁVA POĽNOHOSPODÁRSKU ČINNOSŤ, t.j. ŽIAR NAD HRONOM, LUTILA A SLASKÁ.

Ponúkame Vám preto uzatvorenie dlhodobého nájomného vzťahu na Vami vlastnenú pôdu, za ktorú budeme okrem pravidelného vyplácania dohodnutého nájomného platiť aj daň z nehnuteľnosti a prevezmeme na seba všetky povinnosti vyplývajúce vlastníkom poľnohospodárskej pôdy zo zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Ak máte záujem Vaše pozemky predať, naša spoločnosť Vám ponúka odkúpenie Vašich poľnohospodárskych pozemkov (v katastrálnych územiach Žiar nad Hronom, Lutila a Slaská). Náklady spojené s odkúpením Vašich pozemkov (vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností) uhradí v plnej výške naša spoločnosť.

Ak Vás naša ponuka oslovila,
kontaktujte nás prosím niektorým z nasledovných spôsobov:

telefonicky
na čísle
0905 369 296

osobne
v našej kancelárii na adrese
Poľnohospodárska spoločnosť, a.s.
Š. Moysesa 427/81
965 01 Žiar nad Hronom

(bývalá UniCredit banka)

e-mailom
na adrese
info@phspol.sk

EUstars

Tento projekt podporil Európsky fond pre rozvoj vidieka:

Európa investuje do vidieckych oblastí

Miesto realizácie projektu: Lutila, okres Žiar nad Hronom

Názov projektu: Farma LUTILA

Hlavný cieľ projektu:
Vybudovanie modernej ekologickej farmy s cieľom vyhovieť požiadavkám na chov dobytka a zabezpečiť vhodné ustajňovanie pre dobytok.

Výška poskytnutého príspevku: 997 706,72 €

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
ProgramRozvojaVidieka2014-2020_logoT
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR