RASTLINNÁ VÝROBA

NAŠA SPOLOČNOSŤ HOSPODÁRI VÝLUČNE EKOLOGICKÝM SPÔSOBOM.
Z TOHTO DÔVODU NEPOUŽÍVAME ŽIADNE CHEMIKÁLIE, ANI UMELÉ HNOJIVÁ.

Celkovo aktuálne obhospodarujeme cca 900 hektárov poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Lutila, Slaská, Žiar nad Hronom a Malý Slavkov. Pre účely našej živočíšnej výroby – na pasenie dobytka v letnom období a dorobenie krmív na zimné obdobie – potrebujeme momentálne cca 600 hektárov. Naším zámerom je využívať zvyšnú výmeru cca 300 hektárov na rastlinnú výrobu.

Po konzultáciách s viacerými odborníkmi na ekologickú rastlinnú výrobu sme dospeli k záveru, že na ornej pôde budeme striedať najmä tieto 3 základné plodiny:

 1. Ďatelino-trávne miešanky – čiastočne na prípravu krmív pre naše zvieratá, čiastočne po zaoraní ako zelené hnojivo
 2. Špaldu
 3. Obilniny – čiastočne ich využijeme v kŕmnych zmesiach pre výkrm našich zvierat, slamu použijeme na podstieľku

Na kvalitu budúcej úrody má významný dopad kvalita pôdy – jej pH, obsah fosforu, dusíka, draslíka, vápnika atď. Z uvedeného dôvodu sme z pôdnych dielov, ktoré obhospodarujeme, odobrali pôdne vzorky a dali sme v laboratóriách Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre spracovať pôdne rozbory. Vyplynulo z nich, že na obhospodarovaných pôdach budeme musieť upraviť pH (vápnením) a hnojením doplniť chýbajúce prvky (P, N, K, Ca).

Nakoľko sme po uplynulej zime disponovali maštaľným hnojom v celkovom objeme cca 1500 ton, pričom z rozboru vyplynulo, že odporučená dávka maštaľného hnoja by mala byť cca 20 ton na hektár, rozhodli sme sa pre tento rok zasiať obilniny na výmere cca 75 ha.

Súpis krokov od založenia úrody na jeseň až po jej zber v budúcom roku je pomerne rozsiahly, zložitý a finančne náročný. Pozostáva z nasledovných krokov:

 • Vápnenie – pridanie jemne mletého ekologického vápenca za účelom zlepšenia pH pôdy
 • Rozmetanie maštaľného hnoja – prísun potrebných živín do pôdy
 • Orba
 • Odstránenie kameňov z polí po orbe
 • Hrubá príprava pôdy pred siatím kombinátorom – rozdrvenie hrúd hliny po orbe na menšie časti
 • Jemná príprava pôdy pred siatím kompaktorom – rozdrvenie hrúd hliny po orbe na ešte menšie časti
 • Aplikácia baktérií a húb použiteľných v ekologickom poľnohospodárstve, ktoré zlepšia kvalitu pôdy
 • Sejba
 • Aplikácia baktérií a húb použiteľných v ekologickom poľnohospodárstve, ktoré zabezpečia ochranu a výživu mladých rastlín
 • Bránenie prútovými bránami za účelom zbavenia pôdy nežiadúcich burín
 • Žatva
 • Odvoz zrna od kombajnu, jeho dočasné uskladnenie, vysušenie a prevoz k odberateľovi
 • Zbalíkovanie slamy a jej odvoz a uskladnenie
 • Podmietka – úprava pôdy po žatve a zapracovanie rastlinných zvyškov do pôdy

Náklady na takto zrealizované operácie na 1 hektár presahujú 1000 € bez DPH. Všetko, čo je v našich silách ovplyvniť, sme sa snažili urobiť tak, aby bola kvalita budúcej úrody čo najlepšia.